1,4 - Dioxane

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  1,4 - Dioxane
Số CAS 123-91-1
Công thức C4H8O2
Phân tử khối 88
Điểm sôi (⁰C) 100.85
Trọng lượng riêng  (⁰C) 1.03
Điểm chớp cháy (⁰C) 11
Điểm đánh lửa (⁰C) 375
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ