N-Hexane

×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  N-Hexane
Số CAS  110-54-3
Công thức CH3(CH2)4CH3
Phân tử khối 86
Điểm sôi (⁰C) 69
Trọng lượng riêng (⁰C) 0.655
Điểm chớp cháy(⁰C) -22
Điểm đánh lửa (⁰C) 230
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
16000