Acetone

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Acetone
Số CAS 67-64-1
Công thức CH3COCH3
Phân tử khối 58
Điểm sôi (⁰C) 56
Trọng lượng riêng  (⁰C) 0.791
Điểm chớp cháy (⁰C) -17
Điểm đánh lửa (⁰C) 570
Độ hòa tan Hòa tan hoàn toàn
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
24100