N - Butyl Acetate

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  N - Butyl Acetate
Số CAS 123-86-4
Công thức CH3COO(CH2)3CH3
Phân tử khối 116
Điểm sôi (⁰C) 136
Trọng lượng riêng  (⁰C) 0.881
Điểm chớp cháy (⁰C) 22
Điểm đánh lửa (⁰C) 425
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
1200