Cyclohexane

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Cyclohexane
Số CAS  110-82-7
Công thức  -(CH2)6-
Phân tử khối 84
Điểm sôi (⁰C) 81
Trọng lượng riêng (⁰C) 0.8
Điểm chớp cháy(⁰C) -18
Điểm đánh lửa (⁰C) 245
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
12700