Cyclohexanone

×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Cyclohexanone
Số CAS 108-94-1
Công thức  -CO(CH2)5 -
Phân tử khối 98
Điểm sôi (⁰C) 156
Trọng lượng riêng  (⁰C) 0.95
Điểm chớp cháy (⁰C) 44
Điểm đánh lửa (⁰C) 473
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
453