Ethyl Acetate

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Ethyl Acetate
Số CAS 141-78-6
Công thức CH3COOCH2CH3
Phân tử khối 88
Điểm sôi (⁰C) 77
Trọng lượng riêng  (⁰C) 0.901
Điểm chớp cháy (⁰C) -4
Điểm đánh lửa (⁰C) 427
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
10000