Butyl Cellosolve (Ethylene glycol mono-normal-b...

×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Butyl Cellosolve (Ethylene glycol mono-normal-butyl ether)
Số CAS 111-76-2
Công thức CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Phân tử khối 118
Điểm sôi (⁰C) 168
Trọng lượng riêng  (⁰C) 0.9
Điểm chớp cháy (⁰C) 62
Điểm đánh lửa (⁰C) 238
Độ hòa tan Hòa tan hoàn toàn
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
93