Isobutanol ( Isobutyl Alcohol)

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Isobutanol (Isobutyl alcohol)
Số CAS 78-83-1
Công thức (CH3)2CHCH2OH
Phân tử khối 74
Điểm sôi (⁰C) 108
Trọng lượng riêng  (⁰C) 0.802
Điểm chớp cháy (⁰C) 28
Điểm đánh lửa (⁰C) 415
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
1200