Isopropyl Alcohol (IPA)

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Isopropyl Alcohol
Số CAS 67-63-0
Công thức CH3CH(OH)CH3
Phân tử khối 60
Điểm sôi (⁰C) 82
Trọng lượng riêng  (⁰C) 0.785
Điểm chớp cháy (⁰C) 12
Điểm đánh lửa (⁰C) 460
Độ hòa tan Hòa tan hoàn toàn
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
4400