Methanol

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Methanol
Số CAS  67-56-1
Công thức CH3OH
Phân tử khối 32
Điểm sôi (⁰C) 65
Trọng lượng riêng (⁰C) 0.791
Điểm chớp cháy(⁰C) 12
Điểm đánh lửa (⁰C) 470
Độ hòa tan Tan hoàn toàn
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
12700