Methyl Ethyl Ketone

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Methyl Ethyl Ketone
Số CAS 78-93-3
Công thức CH3COCH2CH3
Phân tử khối 72
Điểm sôi (⁰C) 80
Trọng lượng riêng  (⁰C) 0.805
Điểm chớp cháy (⁰C) -9
Điểm đánh lửa (⁰C) 514
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
9500