N-Methyl-2-pyrrolidone

×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  N-Methyl-2-pyrrolidone
( N-methylpyrrolidone)
Số CAS 872-50-4
Công thức  -N(CH3)-CO-(CH2)3-
Phân tử khối 99
Điểm sôi (⁰C) 202
Trọng lượng riêng  (⁰C) 1.032
Điểm chớp cháy (⁰C) 86
Điểm đánh lửa (⁰C) 245
Độ hòa tan Hòa tan hoàn toàn
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
32