Propylene glycol monomethyl ether acetate (PMA)

×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Propylene glycol monomethyl ether acetate
Số CAS 108-65-6
Công thức CH2(OCH3)CH(OCOCH3)CH3
Phân tử khối 132
Điểm sôi (⁰C) 146
Trọng lượng riêng  (⁰C) 0.967
Điểm chớp cháy (⁰C) 47
Điểm đánh lửa (⁰C) 344
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
510