Toluene

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Toluene
Số CAS  108-88-3
Công thức C6H5CH3
Phân tử khối 92
Điểm sôi (⁰C) 110.6
Trọng lượng riêng (⁰C) 0.866
Điểm chớp cháy(⁰C) 4.4
Điểm đánh lửa (⁰C) 480
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
2900