Xylene

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Xylene
Số CAS  1330-20-7
Công thức C6H4(CH3)2
Phân tử khối 106
Điểm sôi (⁰C) 113.6-140
Trọng lượng riêng (⁰C) 0.8801
Điểm chớp cháy(⁰C) 25
Điểm đánh lửa (⁰C) 432
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
900